RB BV, SLEEWEG 9, 8431 NN OOSTERWOLDE

5 oktober 2023
Art. 1 – Algemeen
1.1. Waar hierna van “VERKOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan RB BV als
aanbieder, verkoper, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van
“KOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de koper en in het algemeen de
wederpartij van verkoper.

1.2. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van koper zijn niet van
toepassing en worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze
schriftelijk door verkoper worden aanvaard.
Art. 2 – Overeenkomst

2.1. Prijswijzers en overige mededelingen van verkoper zijn vrijblijvend. Mondelinge
toezeggingen en afspraken met medewerkers van verkoper binden verkoper niet dan
nadat en voor zover zij door hen uitdrukkelijk zijn bevestigd.

2.2. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging van verkoper is
uitsluitend verkopers bevestiging verbindend.

2.3. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden
alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van
koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in
afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te
schorten.

2.5. Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de
leveringsverplichting van verkoper redelijkerwijs niet van verkoper kan worden
verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Onder overmacht van verkoper
is begrepen iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten
de macht van verkoper liggen zoals maar daartoe niet beperkt: a.. Bedrijfsstoornis of
bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; b.
Vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer
naar het bedrijf van verkoper of van verkopers bedrijf naar koper wordt bemoeilijkt of
belemmerd;

Art. 3 – Klachten en Aansprakelijkheid

3.1. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de koop te controleren op eventuele
afwijkingen of beschadigingen. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij verkoper
worden ingediend binnen tien werkdagen na aankoopdatum. Na het verstrijken van
vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door
koper aanvaard. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te
houden. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper
ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken
dient koper binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen één
jaar na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op
straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.

3.2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken moeten
uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch
niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking
worden niet geacht een tekortkoming te zijn en vormen geen grond voor ontbinding
of schadevergoeding.

3.3. In geen geval is er sprake van een tekortkoming van verkoper, indien: a. en zolang
de koper jegens verkoper in verzuim is; b. de zaken aan abnormale omstandigheden
zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld; c. de zaken
langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor
kwaliteitsverlies is opgetreden.

3.4. Ingeval van onzorgvuldig gebruik van de geleverde zaken door koper vrijwaart
verkoper tegen aanspraak.

3.5. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid
van verkoper.

Art. 4 – Prijs en betaling

64.1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk
of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte
gegevens. Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een
verhoging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden is
verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.2. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het
recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen, wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie
verkeert dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van koper is
aangevraagd dan wel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen
op koper onmiddellijk opeisbaar.

4.4. Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is koper de
wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige
betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit
voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de
openstaande vordering met een minimum van 150 euro bedragen, onverminderd het
recht op volledige schadevergoeding.

Art. 5 – Eigendomsvoorbehoud

5.1. Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens verkoper
niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde
verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de
geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden.
De kosten hiervan zullen ten laste van koper worden gebracht.

5.2. Verkoper verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen
jegens verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de
geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van
andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan
verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Art. 6 – Ontbinding

6.1. Verkoper is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat
rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade
dan ook gehouden te zijn, per aangetekende brief te ontbinden, indien: a. Koper
weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 2 lid 4. vooruit te
betalen of afdoende zekerheid te stellen; b. Koper surséance van betaling aanvraagt,
koper eigen aangifte faillissement doet of indien een derde een verzoek doet tot
faillietverklaring van koper dan wel koper wordt ontbonden; c. Koper komt te
overlijden; d. Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit
de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens de verkoper en, ondanks een
verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een dergelijk verzoek de
tekortkoming te herstellen.

6.2. Voorts kunnen eerst nadat de overmacht aan de zijde van de verkoper als bedoeld
in artikel 2 lid 5 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de koper of verkoper
de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel
van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen
recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Art. 7 – Geschillen

7.1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen berecht worden door
de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van
verkoper is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter
bevoegd heeft verklaard.

7.2. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de
Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
Versie: Oosterwolde 5 oktober 2023